- noãn liêm -

♦ Phiên âm: (nuǎnlián).


♦rèm cửa độn bông; rèm bông che cửa mùa đông. .


Vừa được xem: 暖簾籽粒乙種粒子垂簾