- trí nang -

♦ Phiên âm: (zhìnáng).Vừa được xem: 智囊芝室昌隆陳谷子爛芝麻惰性氣體