- phổ mễ tộc,tấu,thấu -

♦ Phiên âm: (Pǔmǐzú).


♦dân tộc Phổ Mễ (dân tộc thiểu số ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc). 中國, .


Vừa được xem: 普米族甲種粒子珍珠菇