- phổ tra -

♦ Phiên âm: (pǔchá).


.


Vừa được xem: 普查三歧市三棱黑龟三春三教三才三態三從三平县三岛县