- thần hi -

♦ Phiên âm: (chénxī).


♦tia nắng ban mai; ánh nắng ban mai; nắng mai; nắng sớm. .


Vừa được xem: 晨曦晚景开发行政课晚年开发样品晚安开叉钉开叉钉机开关建昌