- hoảng,hoàng du -

♦ Phiên âm: (huàng·you).


.


Vừa được xem: 晃悠零食菩薩游仙詩常任