- côn khang,xoang -

♦ Phiên âm: (kūnqiāng).


♦Côn khúc; tuồng Côn Sơn; Côn Sơn Xoang (điệu hát trong hí khúc, bắt nguồn từ tỉnh Giang Tô, Côn Sơn Trung Quốc vào thời nhà Nguyên). , . , . .


Vừa được xem: 昆腔石料白居易