- tảo xuân -

♦ Phiên âm: (zǎochūn).


♦đầu xuân; xuân sớm. ;.


Vừa được xem: 早春宿至親孖仔至死嫻雅