- tộc,tấu,thấu phổ,phả -

♦ Phiên âm: (zúpǔ).


♦gia phả. .