- lữ phí,bỉ -

♦ Phiên âm: (lǚfèi).


♦lộ phí; phí tổn trên đường đi. .


Vừa được xem: 旅費坍塌題办理执照人石灰巖