- lữ bạn -

♦ Phiên âm: (lǚbàn).


♦bạn đồng hành; bạn đường. .


Vừa được xem: 旅伴游伴互利伴娘扁桃