- BÀNG XAO TRẮC KÍCH -

♦ Phiên âm: (pángqiāocèjī).


♦nói bóng nói gió; nói cạnh nói khoé; nói gần nói xa. , .


Vừa được xem: 旁敲側擊輾轉反側