- thi,thí,dị,thỉ công -

♦ Phiên âm: (shīgōng).


♦thi công. .


Vừa được xem: 施工什扶持忌妒困獸猶斗