- ư,ô thố,đồ -

♦ Phiên âm: (wūtú).


♦cọp; ô thố; hổ (người Sở thời cổ gọi hổ là ô thồ). .


Vừa được xem: 於菟画外音箭鏃東道主