- tà,gia lăng -

♦ Phiên âm: (xié·leng).


.


Vừa được xem: 斜楞至於致意嫌疑犯