- phu trần,trận -

♦ Phiên âm: (fūchén).


♦trình bày; trình bày kỹ càng. .


Vừa được xem: 敷陳斜陽至誠蜜月文明早春宿