- trắc -

♦ Phiên âm: (qīcè).


♦nghiêng; lệch. .


Vừa được xem: 敧側机器安全作业