- tự ngôn,ngân -

♦ Phiên âm: (xùyán).


♦bài tựa; lời tựa. 〗.


Vừa được xem: 敘言姨夫求同存異數量