- lãm tổng -

♦ Phiên âm: (lǎnzǒng).


♦nắm bắt (công việc). ().


Vừa được xem: 攬總構成眉壽喜上眉梢