- long,lũng tổng -

♦ Phiên âm: (lǒngzǒng).


.


Vừa được xem: 攏總公则若县