- nhiễu nhiễu -

♦ Phiên âm: (rǎorǎo).


♦hỗn loạn; rối loạn. .


Vừa được xem: 擾擾腿筋韓國鹿大有作為