- bãi thiết -

♦ Phiên âm: (bǎishè).


.


Vừa được xem: 擺設歧異超世之才