- tấn truất -

♦ Phiên âm: (bìnchù).


♦cách chức đuổi đi. 退.


Vừa được xem: 擯黜尾隨陶文湯泉打嘴巴殘茶剩飯夫唱婦隨