- phác,bạc,phốc phấn -

♦ Phiên âm: (pūfěn).


♦1. phấn thơm; phấn (trang điểm). .


Vừa được xem: 撲粉蛤粉心力衰竭圖籍