- tràng -

♦ Phiên âm: (zhuàngdòng).


♦mưa; sương. , .


Vừa được xem: 撞凍清波县砂巖宣敘調砂漿垛堞