- sưu,sảo tra -

♦ Phiên âm: (sōuchá).


♦tra khám; kiểm soát. (西).


Vừa được xem: 搜查傳記固守傳舍傳聲固執傳統傳箭困頓傳真