- dương mi thổ khí,khất -

♦ Phiên âm: (yángméitǔqì).


♦mở mày mở mặt. .


Vừa được xem: 揚眉吐氣慈眉善目电饭锅石炭紀炖锅改組生铁锅