- tham,thám tra -

♦ Phiên âm: (tànchá).Vừa được xem: 探查儲蓄儲備優點優秀優勢優先優伶儒門儒醫