- thụ phấn -

♦ Phiên âm: (shòufěn).


♦thụ phấn. , .


Vừa được xem: 授粉撲粉蛤粉心力衰竭