- oạt quật -

♦ Phiên âm: (wājué).


.


Vừa được xem: 挖掘內閣���內力