- án nghiệm -

♦ Phiên âm: (ānyàn).


♦điều tra chứng cứ; điều tra tội chứng. 調.


Vừa được xem: 按驗獨創巧取豪奪波特蘭謹則無憂多