鹿 - chỉ lộc vi mã -

♦ Phiên âm: (zhǐlùwéimǎ).


♦chỉ hươu bảo ngựa; đổi trắng thay đen; nói sai sự thật (Do tích: thời Tần Nhị Thế, thừa tướng Triệu Cao muốn tiếm quyền, nhưng lại sợ các đại thần khác không ủng hộ. Triệu Cao bèn nghĩ ra cách thử; Triệu Cao biếu Tần Nhị Thế một con hươu và nói: "Đây là con ngựa". Nhị Thế cười: "Thừa tướng lầm rồi, sao lại bảo hươu là ngựa". Triệu Cao lại hỏi các quan đại thần.Người thì nói thật bảo đây là hươu. Kẻ lại nói theo Triệu Cao cho đây là ngựa. Sao đó Triệu Cao âm thầm giết chết những người nói là hươu.). , , , . 鹿, :". ":", 鹿. ", , , 鹿. 鹿(史記·》). .

(hvtd)♦Trỏ hươu bảo là ngựa. § Ý nói làm điên đảo đen trắng, rối loạn phải trái. ◇Tần tính lục quốc bình thoại : Triệu Cao lộng quyền, chỉ lộc vi mã, khi áp quần thần , 鹿, (Quyển thượng) Triệu Cao lộng quyền, chỉ hươu bắt nói là ngựa, coi thường áp đảo các quan.


Vừa được xem: 指鹿為馬意志指東畫西功用指教