- chỉ kháo,khốc -

♦ Phiên âm: (zhǐkào).


.


Vừa được xem: 指靠仙風道骨仙遊仙逝仙筆