- chỉ kháo,khốc -

♦ Phiên âm: (zhǐkào).


.


Vừa được xem: 指靠按察舍間