- chỉ kê mạ cẩu -

♦ Phiên âm: (zhǐjīmàgǒu).


♦chỉ gà mắng chó; chửi chó mắng mèo. 〗.

(hvtd)♦Trỏ gà mắng chó. Nghĩa bóng: Chửi xéo, chửi bóng gió. § Cũng nói: chỉ tang mạ hòe . ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: Tâm lí tảo dĩ bất tự tại, chỉ kê mạ cẩu, nhàn ngôn nhàn ngữ đích loạn náo , , (Đệ thất thập nhất hồi) Trong lòng lấy làm khó chịu, liền chửi mèo quèo chó, nói nọ nói kia náo loạn cả lên.


Vừa được xem: 指雞罵狗考卷打鳴兒期于鐘鳴鼎食盤費