- chỉ phúc vi hôn -

♦ Phiên âm: (zhǐ fù wèi,wéi hūn ).


(hvtd)♦Tục cưới gả thời xưa. Hai gia đình có bà có thai, chỉ bụng hứa gả con trai hay gái cho nhau. § Còn gọi là chỉ phúc thành thân , chỉ phúc vi thân .


Vừa được xem: 指腹為婚開心閉經門首門當戶對長衫長者長夜飲金字塔