- chỉ giáo -

♦ Phiên âm: (zhǐjiào).


, .

(hvtd)♦Chỉ dạy, chỉ bảo. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: Như kim ngộ kiến thư thư, chân thị thiên duyên xảo hợp, cầu thư thư chỉ giáo , , (Đệ lục thập tam hồi) Bây giờ được gặp chị, thực là duyên trời đem lại, nhờ chị bảo giúp cho.


Vừa được xem: 指教針箍把小说拍摄成电影