- chỉ thủ họa,hoạch cước -

♦ Phiên âm: (zhǐshǒuhuàjiǎo).


♦khoa tay múa chân; chỉ tay năm ngón. . .


Vừa được xem: 指手畫腳北瓜嫡子补绣修理