- chỉ thiên hoạch địa -

♦ Phiên âm: (zhǐ tiān huà dì,de ).


(hvtd)♦Huy động chỉ tay trên dưới phải trái làm phép thuật của đạo giáo.
♦Lúc nói năng lấy tay chỉ trỏ, thái độ hăng hái mạnh mẽ. ◇Liêu trai chí dị : Lưu hựu chỉ thiên hoạch địa, sất mạ bất hưu , (Lưu tính ) Họ Lưu vẫn quơ tay múa chân, quát mắng không thôi.
♦Thề thốt cầu chú.


Vừa được xem: 指天畫地游禽鹿