- phao phí,bỉ -

♦ Phiên âm: (pāofèi).


♦lãng phí; hao phí; làm hư hại (đồ vật). (西).


Vừa được xem: 拋費寶雞常備秋耕廣播