- trừu tra -

♦ Phiên âm: (chōuchá).


, .


Vừa được xem: 抽查不圖不善不同不合不可枚舉不可外露不可外斜不及諷誦