- kháng quyên -

♦ Phiên âm: (kàngjuān).


♦chống nộp thuế. .


Vừa được xem: 抗捐他年印度他山功錯占有他們占上風他人仕進