- trảo,trao tổng nhi,nghê -

♦ Phiên âm: (zhuāzǒngr).


♦phụ trách chung; phụ trách toàn diện. ;.


Vừa được xem: 抓總兒夕照梁園該總第一手材料