- trảo,trao khẩn -

♦ Phiên âm: (zhuājǐn).Vừa được xem: 抓緊諸位琴棋書畫雜亂無