- sao tra -

♦ Phiên âm: (chāochá).


♦tìm và tịch thu. . "".


Vừa được xem: 抄查代號代茶六官代職代耕打道代簽代管代筆