- thừa tịch,tạ -

♦ Phiên âm: (chéngjí).


♦tập tước; thế tập; thừa hưởng tước vị. .


Vừa được xem: 承籍油頭粉面授粉