- phù,bồ loan -

♦ Phiên âm: (fúluán).


♦lên đồng viết chữ (mê tín). .


Vừa được xem: 扶鸞打補釘碧落黃泉畜欄男兒公墓獻媚獨秀狀貌