- phù,bồ trì -

♦ Phiên âm: (fúchí).Vừa được xem: 扶持忌妒困獸猶斗搬石頭砸自己的腳硃砂