- đả minh nhi,nghê -

♦ Phiên âm: (dǎmiìngr).


♦gà gáy. ().


Vừa được xem: 打鳴兒期于鐘鳴鼎食盤費畢業单吸离心泵多敢