- đả tuyết trượng -

♦ Phiên âm: (dǎxuězhàng).


♦ném tuyết (trò chơi). , .


Vừa được xem: 打雪仗侵占離群索居穿盤桓京门县