- đả tổng nhi,nghê -

♦ Phiên âm: (dǎzǒngr).Vừa được xem: 打總兒枝枝節節享用下國歸總侵占